#6123

Kazan Federal University Chapter


Kazan, Russia

Date Established: 1 March 2013

Faculty Advisor

Mr. Boris Platov

Secretary

Kadriya Zaynagutdinova

Officer

Gassan Khashan

Officer

Aliya Alikovna Nazipova

Officer

Kirill Vyacheslavovich Rodionov

Officer

Ilyas Idrisov

Officer

Milyausha Failovna Salakhova

Officer

Timur Zamanov

Staff Liaison

Erin O'Sullivan