#6256

Siberian Federal University Chapter


Krasnoyarsk, Russia

Date Established: 6 July 2016

President

Dmitrii Morgachev

Vice President

Valeriya Vital'Evna Razumilova

Faculty Liaison

Anastasia Cherepove

Department Head

Ksenia Serebrennikova

Secretary

Ilya Vladimirovich Zhitnikov

Treasurer

Anastasiya Ivanova

Staff Liaison

Erin O'Sullivan

Staff Liaison

Yaroslava Orlova

If you are a chapter officer, you may sign in to see more details.