IX Azərbaycan Beynəlxalq GeofizikaKonfransı

MÜRƏKKƏB QURULUŞLU NEFTLİ-QAZLI REGİONLARIN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ
GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN KOMPLEKSLƏŞDİRİLMƏSİ

Kəşfiyyat geofizikası üzrə mütəxəssislər Cəmiyyəti (SEG)  və Azərbaycan geofiziklərinin Milli Komitəsi (AGMK) tərəfindən təşkil edilən IX-cu Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika konfransı ilk dəfə olaraq İllik Xəzər Texniki Konfrans və Sərgi ilə parallel olaraq 4-6 noyabr tarixində “Fairmont Baku” otelində keçirələcəkdir. Bu nadir əməkadaşlıq forması iki konfransın sessiyalarında iştirak etmək, ilin tədbiri çərçivəsində daha zəngin təcrübə tolpamaq imkanı yaradacaq. Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı ənənəv olaraq dünyanın aparıcı alim və ekspertlərin cazibə mərkəzidir. 

Tədbirlər qrafiki

F a s i l ə, n a h a r
4 noyabr

0800–0930

Qeydiyyat

0930–1100

Konfrans və Sərginin açılışı

1100–1230

Umumi sessiya: Qaz istehsalı

1230–1400

Nahar

SEKSİYA I: MURƏKKƏB QURULUŞLU REGİONLARDA GEOFİZİKİ ÜSULLARIN KOMPLEKSLƏŞDİRİLMƏSİNİN METODİKİ ƏSASLARI
Həmsədrlər: Y.Şıxəliyev, GGİ, SOCAR; N.Abdullayev, BP

1400–1420  

KƏMİYYƏTCƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN TƏTBİQİ İLƏ SEYSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA YARADILMIŞ STATİK MODELİN QEYRİ- MUƏYYƏNLİYİNİN AZALDILMASI
S.Kopunov, A.Nikolaev and A.Bogatyrev, CGG

1420–1440

QUYUARASI SAHƏNİN NEFT-QAZLILIĞININ SEYSMİK VƏ QUYU MƏLUMATLARININ KOMPLEKSLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ ÖYRƏNİLMƏSİ
T.Əhmədov, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU); N.Qiyasov, Abşeron Əməliyyat Şirkəti; Suleyman, Beyker Hyuz

1440–1500 

SEYSMİK VƏ QUYU MƏLUMATLARININ BİRGƏ TƏHLİLİ ƏSASINDA QAZMA ZAMANI RİSKİN AZALDILMASI
C. Esmersoy and A. Zarkhidze, Şlümberje

1500–1520

SOYUQXANLI-FƏXRƏLİ SAHƏSİNİN NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYI HAQQINDA
M.Əliyev, L.Əbilhəsənova, SOCAR; Geofizika və geologiya İdarəsi, Kəşfiyyatgeofizika İB

1530–1600 

Qəhvə fasiləsi

1600–1620

GEOLOJİ-GEOFİZİKİ MƏLUMATLARIN KOMPLEKS ARAŞDIRILMASI ƏSASINDA XƏZƏRYANI-QUBA NQR ƏRAZİSİ MEZO-KAYNOZOY COKUNTULƏRİNİN TEKTONİK RAYONLAŞDIRILMASI
Ə.Xuduzadə, B.Məhərrəmov, B.Aslanov, L.Məmmədova, İ.Quliyev, R.Hüseynov “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

1620–1640 

CƏNUBİ-XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNİN SEYSMOTEKTONİKASI HAQQINDA
T.Məmmədli, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, AMEA

1640–1700

AZƏRBAYCAN ƏRAZİSİNDƏ FLYUİDLƏRİN GEOKİMYƏVİ SAHƏLƏRİNİN ANOMALİYALARI ƏSASINDA AŞKARLANAN YENİ SEYSMİK ZONALAR
R.Keramova, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, AMEA

1700–1720

QRAVİMETRİK NƏTİCƏLƏRƏ ƏSASƏN UZUNTƏPƏ QALXIMININ TEKTONİKASI VƏ NEFT-QAZ PERSPEKTİVLİYİ
O.Soltanov, M.Əliyev, Geofizika və Geologiya İdarəsi, KGİB

1730–1900

İçkili salamlama axşamı

5 noyabr

SEKSİYA II: CƏNUBİ XƏZƏRİN MÜRƏKKƏB QURULUŞLU REGİONLARI GƏLƏCƏKDƏ NEFT-QAZ AXTARIŞI OBYEKTLƏRİ KİMİ
Həmsədrlər: T.Əhmədov, ADNSU, Ç.Esmersoy, Şlümberje

0930–0950

CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNDƏ YER QABIĞININ BOYUK DƏRİNLİKLƏRƏ SURƏTLƏ ÇÖKMƏSİNİN ƏSAS SƏBƏBLƏRİ
P.Məmmədov, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

0950–1010

CƏNUBİ XƏZƏR MİKROPLİTƏSİNİN SUBDUKSİYASI – CƏNUBİ XƏZƏR COKƏKLİYİNİN TƏKAMULUNUN ƏSAS VƏ VACİB MƏRHƏLƏSİDİR
P.Məmmədov, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

1010–1030

CƏNUBİ XƏZƏR ÇÖKƏKLİYİNDƏ MƏHSULDAR QATIN AKUSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
N.Abdullayev, A.Qasımov, H.Əsgərov, A.Cavadova, BP Exploration (Caspian sea) Ltd

1030–1050

4D SEYSMİK MƏLUMATLARI ƏSASINDA AZƏRİ (AÇG) YATAĞINDA FLYUİDLƏRİN HƏRƏKƏTİNİN MONİTORİNQİ
T.Ələkbərova, P.Kuk, BP

1115–1200

Qəhvə fasiləsi

SEKSİYA III: KƏŞFİYYAT VƏ MƏDƏN GEOFİZİKASI SAHƏLƏRİNDƏ YENİ NAİLİYYƏTLƏR
Həmsədrlər: E.Şirinov, Geofizika və geologiya İdarəsi, SOCAR; S.Sadıxov, Beyker Hyuz

1200–1220

REAL VAXT REJİMİNDƏ İŞLƏYƏN QAZMA ALƏTLƏRİNİN GEONAVİQASİYA, KOLLEKTOR VƏ QUYUDİBİ KONSTRUKSİYASINI XÜSİYYƏTLƏNDİRMƏK ÜÇÜN TƏTBİQİ
T.Ashton, Eagleridge Energy LLC; Ch. Vinh Ly, G.Spence, G.Oliver, Robertson - aCGG Şirkəti

1220–1240

QUYU MƏLUMATLARI ƏSASINDA NEFT-QAZLILIĞIN PROQNOZLAŞDIRILMASI MƏQSƏDİLƏ XƏZƏR DƏNİZ HÖVZƏSİNİN BÖYÜK DƏRİNLİKLƏRİNDƏ MƏHSULDAR QAT LAYLARININ LİTOLOJİ VƏ FASİAL XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
M.İsmayılov, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

1240–1300

KOMPLEKS MƏDƏN-GEOFİZİKİ MƏLUMATLARIN TƏHLİLİ ƏSASINDA BUZOVNA-MAŞTAĞA YATAĞININ QALIQ EHTİYATLARININ OYRƏNİLMƏSİ
M.İsgəndərov, A.Abuzərova, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

1300–1320

İNFRAQIRMIZI KAROTAJ
V.Seyidov, Azərbaycan Dovlət Neft və Sənaye Universiteti

1330–1430

Nahar

SEKSİYA IV: MURƏKKƏB QURULUŞLU REGİONLARDA (QIRIŞIQLIQ ZONALARI, PALÇIQ VULKANLARI VƏ USTƏGƏLMƏ ZONALARI, TRANZİT ZONALARI, DƏRİNDƏ YATAN OBYEKTLƏR VƏ S.) GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Həmsədrlər: P.Məmmədov, ADNSU; Y.Landa, Tel-Aviv Universiteti

1430–1450

SEYSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA YER TƏKİNİN QURULUŞU TƏSVİRİNİN NOQSAN VƏ CƏTİNLİKLƏRİ Y.Landa İzrail, Tel-Aviv Universiteti

1450–1510

XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA QAZ HİDRATLAR: TƏHLİL, NƏTİCƏ VƏ TÖVSİYYƏLƏR Y.Şıxəliyev, A.Əhmədov, H.Şəkərov Geofizika və geologiya İdarəsi, SOCAR

1510–1530

MODELLƏŞDİRMƏ ƏSASINDA CƏNUBİ XƏZƏR HÖVZƏSİNİN ÇÖKMƏ TARİXİ VƏ HÖVZƏNİN İNKİŞAFININ ÖYRƏNİLMƏSİ
N.Abdullayev, BP; F.Qədirov, İ.Quliyev, Geologiya və Geofizika İnstitutu, AMEA

1530–1550

“8 MART” YATAĞININ KOLLEKTORLARININ PETROFİZİKİ PARAMETRLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
Y.Kərimova, P.Mollayeva “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

1600–1630

Qəhvə fasiləsi

SEKSİYA V: SEYSMOAKTİV NEFTLİ-QAZLI RAYONLARIN GEODİNAMİKASI
Həmsədrlər: F.İbadov, SOCAR; A.Cavadova, BP

1630–1650

SEYSMİK MƏLUMATLAR ƏSASINDA YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ TƏBAŞİR ÇÖKÜNTÜLƏRİNDƏ VULKANOGEN ƏMƏLƏGƏLMƏLƏRİN VƏ GUMAN OLUNAN NEFT-QAZ TƏLƏLƏRİNIN OYRƏNİLMƏSİ
Ə.Novruzov, T.Niyazov, X.Camalova, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

16:50–17:10

KOMPLEKS GEOFIZIKI TƏDQIQATLARLA ANTİKLİNAL VƏ QEYRİ- ANTİKLİNAL TƏLƏLƏRDƏ NEFT-QAZ YIĞIM ZONALARININ AŞKARLANMASI
Ə.Novruzov, Ə.Alibekova, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti; U.Mammadova, SOCAR, Geofizika və geologiya İdarəsi, Kəşfiyyatgeofizika İB

1710–1730

YEVLAX-AĞCABƏDİ ÇÖKƏKLİYİNDƏ VULKANOGEN ƏMƏLƏGƏLMƏLƏRİN VƏ GUMAN OLUNAN TƏLƏLƏRİN QRAVİ- MAQNİTOMETRİK ÜSULLAR KOMPLEKSİ İLƏ ÖYRƏNİLMƏSİ
V.Q.Qədirov, Ə.S.Həsənov, F.A.Qədirova, M.A.Bəkirov, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

1730–1750

GEODİNAMİK PROSESLƏRİN TƏDQİQİNDƏ ELEKTROMAQNİT MONİTORİNQİN SƏMƏRƏLİLİYİ
R. Piriyev, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu

6 noyabr

0930–1100 

Umumi sessiya : Milli imkanların inkişafında toplanmış təcrubə

1100–1145

Qəhvə fasiləsi

1315–1330

Son söz

1330–1430

Nahar

Konfrans haqqında ən son yenilikləri almaq üçün, www.spe.org/events/ctce/2015 saytına baş çəkin.

Questions
ctceinfo@spe.org

“The Caspian, being one of the oldest petroleum regions, had been relatively disconnected from the rest of the petroleum world for more than half a century. Hosting the First Caspian Technical Conference and Exhibition in Astana opened the Region to SPE members from all over the World and served as an excellent knowledge sharing platform for international and local oil and gas professionals.”
Aizhana Jussupbekova, Satellites Reservoir Engineering Team Lead, North Caspian Operating Company