Gün 3 - Texniki Proqram

CÜMƏ, 6 NOYABR, 1145–1315

11-ci texniki sessiya: Layların modelləşdirilməsi

Sessiya sədrləri: Ağaməmməd Sultanov, ARDNŞ və Dmitry Dementyev, Schlumberger

Son iki on il ərzində neft və qaz laylarının anlayışına və xüsusiyyətlərinə dair təkmilləşdirilmiş texnologiyalar, yataqların dəqiq işlənməsinə dair sərmayələrin qoyuluşu üzrə qərarların verilməsi və layların səmərəli idarə edilməsinə dair daha böyük imkanlar açmışdır. Biz, mürəkkəb statik və dinamik modelləşdirilmə erasına qədəmimizi qoyuruq, harada ki, modellərimizin proqnozlaşdırıcı bacarığını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə yeni üsulların işlənmsi üçün yeni yanaşmalar tələb olunur. Aydındır ki, “yüngül neft”-in alınma yolları bu gün artıq tükənmişdir. Kiçik keçiricikli, təxmin edilə bilməyən heterogenliyə malik olan, tərkibində qeyri-adı lay mayeləri
olan daha mürəkkəb laylar ənənəvi yanaşmaların yoxlanılmasını və təzələnməsini tələb edir. Bu işin mahiyyəti layların real modelləşdirilməsi üzərində qurulub. Yalnız ən mükəmməl dinamik modelləşdirmə alətlər məqsədəuyğun geloloji, geofiziki və petrofiziki təsvirlər ilə birlikdə etibarlı nəticələr verir.

Bu sessiyada müxtəlif ilkin və sonrakı axın sxemləri, proqnozlaşdırıcı bacarığı maksimum dərəcədə artırmaq məqsədi ilə ətraflı tam yataq laylarının modelləşdirilməsinin köməyi ilə sadə və mexaniki modelləri müzakirə edəcəyik, müxtəlif həssaslıqları yoxlayacayıq, hasilatı artırmaq üçün yatağın idarə edilməsini təkmilləşdirəcəyik.

177394

Tenqiz yatağında SNK nəzəriyyəsi və SD modelləşdirilməsi
YeqorSe, Tengizchevroil

177395

Azəri yatağında modelin əks adaptasiyasının tarixi
Turanİbrahimov, BP

177396

Karbonat laylarında su konusunun modelləşdirilməsinin praktiki tərəfləri
Diana Şiqapova, Roxar Software Solutions

177397

Xəzər dənizində böyük neft yatağının yüksək dəqiqliyə malik olan geoloji modelin qurulması
AlistairKrosby, BP

1145–1315

12-ci texniki sessiya: Qazma işləri üzrə təcrübə halları

Sessiya sədrləri: Seyfəddin Hamoudi, Schlumberger

İxtiranın mənbəyi zərurətdir, Xəzər dənizində qazma işlərinin hamıya məlum mürəkkəbliyi səmərəli qazma işlərinin aparılmasına zərurət yaradır. Bu mürəkkəblik, Xəzərin şimal və cənubunu ayıran sərhəddə hələ də bükülmə proseslərini ilə xarakterizə olunan Xəzər regionunun geoloji quruluşundan irəli gəlir. Bu sessiyada,
qazma hədəflərinə səmərəli yollarla çatmasını təmin edən texniki üsulların bəzilərindən, əsas qazma təhlükələri dəf etmək məqsədi ilə operatorların Xəzər dənizində istifadə etdiyi yeni üsullardan bəhs ediləcək. Təqdimatlar vasitəsi ilə operatorların həll etdikləri böyük həcmli müxtəlif qazma problemləri və gələcək işləri haqqında məlumat iştirakçılara çatıdıralacaqdır.

177401

Xəzər dənizinin şimalında yerləşən Korçaqin yatağında Geomexanika Təkamülünün tətbiqi
Anton NikolayeviçOçeretyannıy, Schlumberger

177402

Məhsuldarlığın idarə edilməsi prosesində qazma zamanı laylardan nümunələrin götürülməsi
AkikatMaxmotov, Schlumberger

178139

Qazma zamanı mənbəsiz layların tədqiqi və geomexanikası
Shaikh Abdul Azim, Huda A Turky, Nabajyoti Thakuria, and Sawsan Khesroh, Kuwait Oil Company; Ahmet Aki, Anar Abdulkarim and Mohamed Samie, Halliburton