SPE Annual Caspian Technical Conference & Exhibition 24 - 26 Oct 2018 Astana, Kazakhstan
 • Society of Petroleum Engineers
 • Host Organisation: KMG

Рефераттарды ұсынуға шақырамыз

Рефераттарды ұсыну өтінімдерін қабылдау ашылды!

Бағдарламалық комитет Сізді қатысуға шақыратын алдын ала техникалық санаттары ары қарай келтірілген. Ұсынылған тақырыптардың кез-келгенін қамтитын аймақтық пәндік зерттулерді Комитет әсіресе құптайды. 

ҚАЗІР ҰСЫНУ

Рефераттарды ұсынудың шеткі мерзімі: 23 сәуір 2018 жыл

Төменде бағдарламалық комитет тарапынан баяндама ұсынуға алдын ала белгіленген техникалық санаттар келтірілген. Бағдарламалық комитет төмендегі тақырыптар бойынша өңірлік деңгейдегі тәжірибелік зерттеулерге ерекше назар аударады:


Техникалық санаттар


 • Бірлескен жұмыс орталары (CWE)
 • Нақты уақытта басқару орталықтары (RTOC)
 • Деректерді басқару, біріктіру және геоматика
 • Іскерлік ақпаратты жинау, өңдеу және талдау
 • Деректерді қорғау
 • Қомақты деректерді талдау
 • Бұлттық жүйеге бейімделген мобильділік

 • Қысымды бақылап бұрғылау
 • Ұңғыма оқпанының орнықтылығы (геомеханикалық тәсіл)
 • Ұңғымаларды күрделі жағдайларда (жоғары қысым, жоғары температура, H2S мөлшерінің жоғары болуы) бұрғылау және аяқтау жобасы
 • Ұңғыма ішіндегі жұмыстарды орындаудың инновациялық технологиялары
 • Ұзақ қашықтыққа бұрғыланатын және көп оқпанды ұңғымалар
 • Ұңғымаларды шегендеу, цементтеу және цемент сапасын бағалау
 • Қазақстанның бұрғылау қондырғылары – бұрынғы, қазіргі және болашақтағы
 • Ұңғымадағы езінді көлемінің азаюын алдын алу және салдарын жеңілдету
 • Тереңде орналасқан жұтаң кен орындарындағы бұрғылау жұмыстары кезіндегі қиындықтар

 • Өңірлік геология, алап үлгісін жасақтау және геохимия
 • Барлау саласындағы жаңа белестер
 • Кен орнының құрылысын бейнелеуді жетілдіруге арналған сейсмикалық барлаудағы озық технологиялар мен гидродинамика
 • Карбонат кен орындарының сапасына жүргізілетін литологиялық және диагенетикалық бақылау жұмыстары
 • Кен орнын сипаттау және үлгілеу кезінде тау жыныстарының ашылу баламаларын қолдану
 • Кен орнын сипаттау – сабақ болған тұстары / тәжірибеден мысал келтіру
 • Геологиялық үлгілеу – қиындықтар мен жетістіктер

 • Геобағыттау (ұңғымаларды бұрғылау) - технологиялар, тәжірибедегі мысалдарды талдау
 • Электр кабелімен және бұрғылаған кезде орындалатын каротаж – жаңа технологиялар, тәжірибеден мысал келтіру
 • Тасбаған сынамаларын талдау және деректерді интерпретациялау
 • Шегенделген оқпан айналасындағы қойнауқат қабаттарын зерттеу / талдау
 • Барлау (өндіру / айдау) каротажы
 • Акустикалық каротаж
 • Ядролық-магниттік каротаж
 • Сандық петрофизикалық талдау – кеуектілік, өткізгіштік, қанықтық
 • Бейнелеу тәсілдері
 • Қысыммен сынау және флюид сынамаларын алу

 • Өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару және қамтамасыз ету
 • Ірі апаттармен байланысты қауіп-қатерлерден сенімді түрде қорғану және кедергілену, сондай-ақ төтенше жағдайларға дайын болу, әрекеттену және ірі апарттардың салдарын жою
 • Қоршаған ортаға, әлеуметтік салаға және адам денсаулығына әсер ету деңгейін бағалау
 • Адам факторлары мен қауіпсіздік сақтау мәдениеті
 • Денсаулық, еңбек және қоршаған ортаны қорғау жұмысын басқарудың жоғары технологиялық тәсілдері
 • Қалдықтарды басқару (газ, сужәнеқаттызаттектер)
 • Каспий өңірінің биоалуантүрлілігі және мәдени мұрасы

 • Каспий теңізіне қатысты «нөлдік шығарындылар саясатының» шеңберіндегі жобалау жұмысына әсер ету мәселелері
 • Мұнай жинау жүйесінің тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 • Сыртқа ағып кету жағдайларын анықтау
 • Күкіртпен жұмыс істеу
 • Күкіртсутегі бар ортада жұмыс істеуге арналған жабдықтар, материалдар мен ұңғымаға айдау нысандары
 • Теңіз нысандарының құрастырылымы және мұз тұрған жағдайларда орындалатын жұмыстардың қауіпсіздігі
 • Каспий теңізіндегі тасымалдау, құрылыс, жасау және монтаждау жұмыстарымен байланысты қиыншылықтар
 • Жобаны жүзеге асыру мүмкіндігі: жоспарлау, жеткізу және тәуекелдерді басқару
 • Жерүсті нысандарының мінсіздігін қамтамасыз ету
 • Игерілген кен орындарының жерүсті нысандарын оңтайландыру

 • Нормативтік талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету саясатының кәсіпорын жұмысына әсер етуі
 • Нормативтік талаптарға сәйкестікті қамтамасыз ету үшін заң ресурстарын тиімді пайдалану
 • Рұқсат алу және нормативтік сәйкестікті қамтамасыз ету
 • Мұнай және газ саласындағы нормативтік сәйкестікті қамтамасыз ету аясындағы қиыншылықтар
 • Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы жаңа заңы

 • Тасбаған сынамаларын талдау және мұнай өндірісін арттыру үлгісін жасақтау
 • Өнім қойнауқатының геомеханикасы: қойнауқат қабатын гидравликалық қысыммен жырту, перфорациялау және құмның шығуы
 • Динамикалық үлгілеудегі қиыншылықтар (жерүсті нысандарымен қиыстыру, мұнай өндіру процестерін кешенді түрде үлгілеу және т.б.)
 • Ұңғымаларды сынау жұмыстарының нәтижелерін талдаудағы / интерпретациялаудағы жетістіктер (қысымның көтерілуін, азаюын және  ңғымалардың бір-біріне әсер етуін тексеру, ұңғыма ішіндегі тұрақты қысым және температура датчиктерін қолдану артықшылықтары)
 • Өнім қойнауқатындағы күрделі флюидтердің қысым/көлем/ температура көрсеткіштері, күй теңдеуі және араласқыштығы
 • Өнім қойнауқатының үлгісін нақты жағдайларға сәйкестендіру және өнімділікті болжау арқылы белгісіздіктерді азайту
 • Күрделі қоршаған ортада орналасқан өнім қойнауқатын бақылау
 • Өнім қойнауқатының үлгісін нақты жағдайларға сәйкестендіруді жеңілдету – артықшылықтары мен кемшіліктері
 • Үлгілеуге арналған бағдарламалық жасақтама құралдарын қолданудағы жаңа өзгерістер мен үрдістер

 • Өнім қойнауқатының параметрлерін бақылау (өнім қойнауқатын нақты уақытта бақылау)
 • Тәуекелдерді және белгісіздіктерді басқару
 • Кен орнын игеру: өнімділікті оңтайландыру, соның ішінде қойнауқат қабатының өнімділігін күшейту/жақсарту.
 • Күкірт мөлшері жоғары флюидтермен жұмыс істеу тәжірибесінің мысалдары
 • Кен орындарын кешенді түрде игеру
 • Өнім қойнауқатындағы мұнайдың қышқылдану ықтималдығы және оны азайту тәсілдері
 • Ығыстыру нәтижелілігін және мұнай өндірісін оңтайландыру
 • Геологиялық белгісіздікті басқару
 • Өнім қойнауқатының мақсатқа лайықтылығын бақылау
 • Механикаландырылған өндірісті жаңғырту және кен ауқымды қолдану
 • Қойнауқат қабатының өнімділігін күшейту саласындағы жасақтамалар (таңдау жұмысын оңтайландыру, уақыт белгілеу және т.б.)
 • Кең ауқымды қолданысқа арналған сыналатын жобаны жасақтау, жүзеге асыру, бақылау және нәтижелерін талдау
 • Ескі кен орындарындағы нысандардың құндылығын барынша арттыру
 • Өнім қойнауқатын пайдалану мерзімін реттеу (өзгерістерді болжау және басқару
 • мұнай құрамындағы газ мөлшері, сулану деңгейі және т.б.)

 • Өндіру жүйесінің мінсіздігін қамтамасыз ету және үлгілеу
 • Суды пайдалану: бақылау және тазалау технологиялары
 • Ұңғыма өнімінің үздіксіз ағуын болжау және жеңілдету
 • Өнімнің есебін жүргізу және оны үлестіру
 • Механикаландырылған өндіріс
 • Қойнауқат қабатын қышқыл көмегімен жару және өндірісті қарқындату
 • Ауыр компоненттердің тұнуы: қадағалау және салдарын жеңілдету

РЕФЕРАТ ТАПСЫРУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР


 1. Сапарға шығуға қажетті рұқсатты басшыларыңыздан алдын ала алып қойыңыз.
 2. Рефераттарды тапсырудыңРеферат тапсыру мерзімінің соңғы мерзімі – күні – 2018 ж. 23 сәуір 2018ж.
 3. Рефераттың жалпы көлемі 200-300 сөзді құрау керек. Рефератта ұсынылатын мақаланың сипаттамасы, нәтижелері, қорытындылары және техникалық санаты болу керек.
 4. Рефераттар www.spe.org/go/18ctce.сайтына жіберіледі.
 5. Рефераттың атауы мен авторлардың есімдерін баяндаманың мәтініне қоспаңыз. Атауы мен авторлардың есімдерін реферат тапсырған кезде жүйе бөлек сұратады.
 6. Баяндаманың құрамына кестелерді, суреттерді, библиографияны
 7. Егер Сіздің рефератыңыз конференцияның бағдарламасы үшін іріктеп алынған болса, онда ол конференцияның сайтында және ақпараттық буклеттерде (тапсырылған күйінде) жариялануы мүмкін.
 8. Конференцияға іріктеп алынған рефераттардың авторларына 2018ж.2018 жылғы 31 мамырына дейін хабарланатын болады.
 9. Іріктеп алынған рефераттардың авторлары конференцияның материалдарына қосу үшін мақаланың толық нұсқаларын ұсыну керек. Егер Сіз қандай да бір себеппен көрсетілген мерзімге дейін мақаланың толық нұсқасын ұсына алмасаңыз, Сіздің мақалаңыз конференцияның техникалық бағдарламасынан шығарып тасталады. Мақаланың толық нұсқалары, сондай-ақ ілеспе құжаттары 2018ж2018 ж. 13 тамызынан кешіктірмей тапсырылу керек.
 10. Егер Сіздің рефератыңыз таңдап алынса, Сіз техникалық мақала мен презентацияны ағылшын тілінде ДЕ, орыс тілінде ДЕ тапсыруыңыз керек. Мақалаларды екі тілде де ұсыну Конференцияға қатысудың шарты болып табылады. Мақалаларды гуглаудармашының немесе соған ұқсас бағдарламаның көмегімен аударуға жол берілмейтініне назар аударуыңызды сұраймыз. Авторлар аударма үшінаудармаға қатысты шығындарды өздері көтередіөтеуі қажет.

Конференция тілдері

Рефераттар орыс және ағылшын тілдерінде қабылданады. Конференцияда қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ілеспе ауызша аудару қызметі көрсетіледі.


Өзгертулерді енгізу, баяндама жасаудан бас тарту және баяндамашыны ауыстыру

SPE қоғамы және бағдарламалық комитет іріктеп алынған рефератты қатысу міндеттемесі ретінде қарайды. Егер дәлелді себеппен автор презентация жасай алмаса, автор оның ауыстыру алатын баяндамашыны табуға және SPE жауапты қызметкері мен өз секциясының/секцияларының (қолданылатын болса) жетекшісін хабардар етуге тиіс. Баяндама жасаудан бас тарту және баяндамашыны ауыстыру туралы ақпарат SPE кеңсесіне мейлінше аз уақыттың ішінде жіберілу керек. Баяндаманы ұсынғаннан кейін өзгертуге ешбір жағдайда жол берілмейді. Бағдарламалық комитет, әсіресе, баяндаманы қабылдаған және жариялаған соң, баяндама жасаудан бас тартуды жоғары дәрежедегі кәсіби емес әрекет деп қарастыратын болады.


Коммерциялау

SPE мұнай және газ өнеркәсібі инженерлерінің қоғамы коммерциялық фирмалық белгілерді, компаниялардың атауын пайдалануға және презентацияның мазмұнында/слайдтарында коммерциялық-жарнамалық мәнмәтіні бар атауларды пайдалануға қарсы саясатты ұстанады. Оларды пайдалану бағдарламалық комитеттің ұсынылған рефераттарды жіті қарауына алып келеді және коммерциялау белгілері болған жағдайда конференция бағдарламасынан алып тасталуы мүмкін.


Жариялау құқығы (копирайт)

Конференцияла ұсынылған мақалалардың барлық авторлары SPE жариялау құқығын растайтын нысанды ұсыну керек немесе қолданылатын болса, жариялау үшін жауапкершіліктен босататын толтырылған нысанды ұсынуға тиіс.

SPE-ң “нің «Бір мақала - бір конференция”» саясаты

2013ж. 1 мамырынан бастап SPE авторларғаАвторларға бір ортақ мақаланы тек қана бір SPE конференциясына ғана ұсынуға мүмкіндік беретін жаңа саясатты қабылдадырұқсат берілген. Егер мақала SPE конференцияларының біріне ұсынылған болса, онда дәл сол мақала басқа SPE конференциясына ұсынылмас бұрын,ұсынылар алдында одан бірінші конференцияның бағдарламалық комитеті бас тарту керек. Мақаланың біреуден көп конференцияға ұсынылғаны анықталған жағдайда бұл мақала барлық конференциялардың қарайтын жұмыстар тізімінен шығарып тасталады.шығарылады. Бұрын бір конференцияда ұсынылған және OnePetro кітапханасында жарияланған мақала басқа SPE конференциясының бағдарламалық комитетінің қарауына беріле алмайды. Олардың қатарына авторларынконференциясында қайта жариялануға жіберілмейді. Авторға мақала тақырыбын бағдарламалық комитет жекеарнайы шақырған мақалалар жатпайды. Бұл ретте мақала автор шақырылғанкейінгі конференцияларда сөз етуіне болады, алайда бұл мақала конференцияның материалдарында жарияланбайдыматериалдарына енгізілмейді.


SPE-нің баяндама жасамауға қатысты саясаты

Мақаланың авторластардың ешқайсысы конференцияда мақала ұсына алмаса, ол мақала OnePetro кітапханасынан автоматты түрде алып тасталады.


Демеушілік

SPE демеушіліктің әртүрлі жолдарын ұсынады. Егер Сізге демеушілік мүмкіндіктер туралы ақпарат қажет болса, Фил Чендлермен: Чендлер мырзаның Phil Chandler. байланысыңызэлектрондық мекенжайына хабарласуыңызға болады.


Тұрақты даму саясаты

SPE өз іс-шараларын дайындау және жүргізу кезінде қоршаған ортаға әсерді азайту саясатын ұстанады. Тұрақты даму және мұнай- газ саласының негізгі құндылықтарына сәйкестік саласында өрлеуге жету үшін біз энергия тұтынуды азайтамыз, экологиялық қауіпсіз қозғалу құралдарын пайдаланамыз, су тұтынуды және қалдықтарды барынша азайтамыз.

Author Resources

SPE has a variety of resources to help you contribute to the knowledge and future of the upstream oil and gas industry.

Call for Papers Brochure

SPE Publication Policies

Sample Abstract (PDF)