Referatların təqdim edilməsi üçün dəvət

Call for Papers Now Closed

Mövzular

 • İri məlumatların analitikası
 • Süni Zəka tətbiqləri
 • Real vaxt rejimində işləyən nəzarət mərkəzləri
 • Məlumat təhlükəsizliyi və məxfilik
 • Rəqəmsallaşma tətbiqetmələrinin nümunələri
 • Blokçeyn texnologiyasının neft və qaz sənayesində tətbiqi
 • İnsan resurslarının idarəedilməsi: cəlb etmə, inkişaf və dəstək
 • Neft və qaza dair təhsilin perspektivləri
 • İnsan Resursları analitikası
 • Covid Mühitində Əmək Resurslarının İdarə Edilməsi
 • Neft və qaz sənayesində qadınların potensialı
 • Quyu divarlarının dayanıqlığı (geomexanik yanaşma)
 • Kritik şərtlərdə quyunun istismarı (yüksək təzyiqli yüksək temperaturlu quyu, hidrogen sulfidin olması) və tamamlama sxemləri
 • Quyulara qarşı görülənxidmətdə innovativ texnoloiyalar
 • İstiqamətli qazma işləri və çoxtərəfli quyular
 • Qazma qurğularının donanması – Xəzər bölgəsinin keçmişi, bu günü və gələcəyi
 • Qazma məhlulunun artıq istifadəsinin və məhlulun ətraf mühitə vurduğu zərərin qarşısının alınması
 • Həddindən artıq tükənmiş quyuların qazılması zamanı yaranan fəsadlar
 • Xəzər regionunda qazma və quyuların tamamlanması üçün yeni
 • texnologiyaların tətbiqi
 • Qazma mayelərinin təmizlənməsi, sınaqdan keçirilməsi və qiymətləndirilməsi
 • Təzyiqlə idarə olunan x qazma və sementləmə
 • Regional geologiya, hövzələrin modelləşdirməsi və geokimya
 • Tədqiqatların yeni sərhədləri
 • Geoloji quruluş və rezervuar mayelərinin seysmik görüntüsü
 • Çökmə və diagenetik süxurların, çevrilmələrin karbonat / silisium-klastik/qeyri-ənənəvi anbarın keyfiyyət parametrlərinə təsiri
 • Dağ yerlərinin bənzətmə metodunun sahənin geoloji modelinin qurulmasında və yataqların modelləşdirilməsində tətbiqi
 • Sahənin geoloji modelinin qurulması - praktiki tətbiq və əldə edilmiş təcrübə
 • •Geoloji Modelləşdirmə - Üstün və Mənfi cəhətləri
 • Maşınların Öyrənilməsi və Geoelmlərdə Süni Zəka
 • Geomexanik modelləşdirmə

 • Geonaviqasiya (quyuların yerləşdirməsi) - texnologiyalar və praktik nümunələrin təhlili
 • Qazma işləri apararkən kabel şəbəkəsinin tətbiqi – Yeni Texnologiyalar və Tədqiqat
 • Qaya və dağların öyrənilməsinə dair fizikada maşınların necə tətbiq edilməsini öyrənilməsinin faydaları
 • Əsas analiz və məlumatların təfsiri
 • Quyunun korpusu - qiymətləndirmə və analiz
 • Karotaj üsulu ilə quyu tədqiqatı (istehsal, yükləmə)
 • Akustik karotaj
 • Nüvə Maqnetik karotaj
 • Petrofiziki tədqiqatlara dair məlumatların miqdarı - gözeneklilik, keçiricilik, zənginlik
 • Şəkil qurma üsulları
 • Xəzər bölgəsində "sıfır boşalma" prinsipinin həyata keçirilməsi problemləri
 • Texnoloji təhlükəsizliyin təşkili və təmin edilməsi
 • Fövqəladə vəziyyətə hazırlıq, cavab tədbirləri və böyük fəlakətlərdən qurtarma da daxil olmaqla böyük bir fəlakət riski olduğu zaman görülən tədbirlər və qorunma
 • Ətraf mühitə, cəmiyyətə və sağlamlığa təsirlərin qiymətləndirilməsi
 • İnsan faktoru və təhlükəsizlik mədəniyyəti
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsinin təşkilinə qarşı texnoloji yanaşma
 • Tullantıların (qaz, maye və qatı tullantıların) toplanması və atılmasının təşkili
 • Xəzər regionunun bioloji müxtəlifliyi və mədəni irsi
 • İnsan faktoru və risk qiymətləndirməsi
 • Neft və qaz sənayesində qanunvericilik tənzimləməsinin çətinlikləri
 • Xəzər regionunda beynəlxalq ehtiyatlar sisteminə keçid perspektivləri
 • Enerji keçidinə cavab olaraq Xəzəryanı dövlətlərin qanunvericilik və normativ bazasındakı dəyişikliklər
 • İstehsalı artırmaq üçün əsas analiz və simulyasiya
 • Rezervuar Geomexanikası: təbəqə arasındakı fasilələr, Quyu Perforasiyası və Qum istehsalı
 • Qatı mayelərin laborator vəziyyəti, vəziyyət tənliyi və qarışıqlıq
 • Əlverişsiz şəraitdə rezervuar parametrlərinin idarə olunması
 • Quyu testlərinin təhlili/təfsirində irəliləyiş (təzyiq əmələ gətirmə əyrisi metodu, təzyiq düşmə əyrisi metodu, müdaxilə sınağı, sabit təzyiqin üstünlükləri və quyuda temperatur ölçmə)
 • Sahə modeli uyğunlaşması və istehsalın proqnozlaşdırılması yolu ilə qeyri-müəyyənliklərin azaldılması
 • Sahə modelinin məcburi uyğunlaşdırılması - üstünlüklər və mənfi cəhətlər
 • Dinamik modelləşdirmənin çətinlikləri (infrastrukturla inteqrasiya, istehsal proseslərinin kompleks modelləşdirilməsi və s.)
 • Risk və qeyri-müəyyənliyin idarəedilməsi
 • Sahə rəhbərliyi: inkişaf etmiş yağ bərpa metodları da daxil olmaqla istehsal metodlarının optimallaşdırılması
 • Anbarın inteqrasiya olunmuş şəkildə idarəedilməsi
 • Süpürmə səmərəliliyinin və bərpasının optimallaşdırılması
 • Süni qaldırma metodlarının modernləşdirilməsi və sahədəki tam hüquqlu istehsal yeri
 • Pilot layihədən irəli əllən müşahidə və nəticələrin qiymətləndirilməsi sahədəki tam istehsal sahəsinə qədər həyata keçirilməsi
 • Yetkin sahələrin dəyərinin artırılması
 • Sahənin həyat dövrü idarəetməsi (dəyişikliklərin proqnozlaşdırılması və idarə olunması - qaz faktoru, suyun kəsilməsi və s.)
 • Anbar parametrlərinin monitorinqi
 • Quyuların bütövlüyü
 • Su ehtiyatları: idarəetmə və təmizlənmə texnologiyaları
 • Xammal istehlakı: ətraf mühitə təsirin proqnozlaşdırılması, idarə edilməsi və azaldılması
 • Məhsulların uçotu və paylanması
 • Mədən üsullarının mexanizasiyası
 • Qatlarda Turşuların qırılması və asidləşmə
 • İstehsal sürətini necə artırmaq və kapital xərclərini azaltmaq olar
 • Toplama sistemində axın sabitliyinin təmin edilməsi
 • Yerüstü infrastruktur obyektlərinin inteqrasiya olunmuş idarə olunması
 • Nəqliyyat, tikinti və quraşdırma ilə bağlı mümkün çətinliklər
 • Turş mühitlər üçün avadanlıq, materiallar və təkrar yükləmə bölmələri
 • Yetkin sahələr üçün infrastrukturun optimallaşdırılması
 • Tərkibi yüksək olan xammalın çoxfazalı boru kəmərlərində nəmlənmənin qarşısının alınması
 • Layihənin səmərəliliyi: planlaşdırma, tətbiqetmə və risklərin idarəedilməsi
 • Layihənin uğurlu istismara və istifadəyə verilməsi
 • Effektiv xərclərin idarə edilməsi və vaxtın planlaşdırılması
 • Covid 19-un neft və qaz sənayesi və təchizat zəncirinə təsiri
 • Enerjidən səmərəli istifadə
 • Yenilənə bilən enerji mənbələrindən istifadə texnologiyası
 • İstixana qazlarını idarə etmək strategiyaları

 

Referat üçün müraciət proseduru

 1. Məqaləni təqdim etməzdən əvvəl rəhbərliyinizdən əvvəlcədən icazə almaq lazımdır.
 2. Məqalədə maksimum söz həcmi 300 sözdən çox olmamalıdır. Müraciətdə təqdim edilmiş referatın təsviri, nəticələr daxil edilməli və həmçinin referatın aid edilə biləcəyi texniki kateqoriya göstərilməlidir.
 3. Müraciət 30 aprel 2021, cümə günündən gec olmayaraq təqdim edilməlidir.
 4. Məqalə üçün müraciət bu linkdən istifadə edilməklə təqdim olunmalıdır.
 5. Müraciət sahələrində başlığın və ya müəllifin / müəlliflərin göstərilməsinə ehtiyac yoxdur. Başlıq və müəllif / müəlliflər ərizə formasının ayrı bir pəncərəsində göstərilməlidir.
 6. Ərizədə cədvəllər, rəqəmlər, biblioqrafik siyahılar və ya dipnotlar olmamalıdır.
 7. Xahiş edirəm unutmayın ki, təsdiqlənərsə, məzmun SPE veb səhifəsi də daxil olmaqla konfrans haqqında məlumatları ehtiva edən müxtəlif yerlərdə təqdim olunduğu kimi yayımlana bilər.
 8. Məqalə üçün təklifləri qəbul ediləcək müəlliflər konfransın materiallarına daxil olmaq üçün hesabatın əslini təqdim etməlidirlər. Orijinalı və müvafiq nəşr formalarını orijinallarını təqdim etmə tarixinə qədər təqdim etməyən müəlliflər proqramdan xaric ediləcək və konfransda iştirakına icazə verilməyəcəkdir. Orijinal sənədləri təqdim etmək üçün son tarix 6 avqust 2021, Cümə günündədir.
 9. Müraciətiniz qəbul olunarsa, HƏM İngilis, HƏM DƏ rus və ya Azərbaycan dillərində texniki hesabat (abstrakt) və təqdimat hazırlamalısınız. Hər iki dildə məruzələrin təqdim olunması konfransın məcburi tələbidir. Google tərcüməçi və ya bənzər proqramlardan istifadə edərək tərcümə olunmuş hesabatların iştirak üçün qəbul edilmədiyini unutmayın. Bütün tərcümə xərclərini müəlliflər özləri daşıyırlar.
 10. Həmçinin nəzər yetirilməldir: konfransda təqdim etmədən bir hesabat dərc etməklə maraqlanırsınızsa, ərizə vermədən orijinalını təqdim etməlisiniz. Əlavə məlumatı www.spe.org (neft mühəndisləri cəmiyyəti) saytından əldə etmək olar.

Konfransın keçiriləcəyi dillər

Müraciətlər ingilis və azərbaycan / rus dillərində qəbul olunur. Orijinallar ingilis və azərbaycan / rus dillərində qəbul olunur. Konfransın bütün iclaslarında İngilis, Rus və Azərbaycan dillərində sinxron tərcümə təşkil ediləcəkdir.

Dəyişikliklər, imtina və ləğvlər

Təsdiqlənmiş müraciət, Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti və Konfrans Komitəsi tərəfindən konfransa qatılmaq üçün bir öhdəlik olaraq qəbul edilir.

Müəllif üzrlü səbəblərdən hesabatın təqdimatına gələ bilmirsə, başqa bir natiq tapmalı və Proqrama cavabdeh olan Neft Mühəndisləri Cəmiyyətini və iclasın sədrini / sədrlərini (mümkünsə) məlumatlandırmalıdır. Ləğvlər ən qısa müddətdə yazılı şəkildə və Neft Mühəndisləri Cəmiyyətinin ofisinə təqdim olunmalıdır. Təqdim edildikdən sonra ərizənin məzmunu heç bir halda dəyişdirilə bilməz. İmtina, xüsusən də hesabat təsdiqləndikdən və dərc edildikdən sonra Proqram Komitəsi tərəfindən müəllifin peşəkar olmaması kimi qiymətləndirilir.

Reklam

Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti, hesabat başlıqlarında, mətndə və ya təqdimatda ticarət xarakterli ticarət nişanlarının, loqotiplərin və ya ifadələrin istifadəsinə şiddətli qarşı çıxır. Proqram Komitəsi müraciətlərdə bu kimi qeydlərlə bağlı bir mövqenin formalaşmasına ciddi yanaşır və bəzi hallarda bu, iştirakçıların siyahıdan çıxarılmasına səbəb ola bilər.

Müəllif hüququ

Bütün hesabat müəllifləri ayrıca bir nəşrin müəllifi olduqlarına dair ərizə formalarını dolduraraq təqdim etməlidirlər və ya nəşrə dair məsuliyyətdən imtina etməlirinə dair ərizə yazaraq təqdim etməlidirlər.

Konfranslarda iştirak etmək üçün təkrar və çoxsaylı müraciətlər

1 May 2013-cü ildən etibarən müəlliflərin hər dəfə yalnız bir konfransda iştirak etmək üçün müraciət etməsinə icazə verilir. Başqa bir konfransın komitəsinə baxılması üçün ərizə təqdim etmək üçün mövcud müraciət rədd edilməlidir. Eyni müraciətin birdən çox konfransda iştirak etmək üçün təqdim edildiyi aşkar edilərsə, bu ərizənin bütün versiyaları / nüsxələri rədd ediləcəkdir.

Hər hansı bir Neft Mühəndisləri Cəmiyyəti konfransına təqdim edilmiş və OnePetro arxivində dərc olunmuş sənədlərin yenidən göndərilməsinə icazə verilmir. Müəlliflər eyni tədqiqat mövzusunu sonrakı konfranslarda Proqram Komitəsinin dəvəti ilə təqdim etmək imkanına malikdirlər, lakin belə birhesabat konfransın iclasına daxil edilməyəcəkdir.

Natiq kimi çıxış edənin iştirak etməməsi halları

Əgər müəllif konfransda öz məruzəsinin təqdim edilməsinə məsul olan ən azı bir şəxsi tapa bilməzsə, onun məqaləsi OnePetro Kitabxanası Neft Mühəndisləri Texniki Referatlar Arxivindən həmişəlik silinəcəkdir.