#6374
#239

Yagshygeldi Kakayev International Oil&Gas U Chapter

Ashgabat, Turkmenistan

President

Ilya Luryev

Vice President

Muhammet Rahmanov

Membership Chairperson

MAKSAT PENDIYEV

Secretary

Maya Taganova

Treasurer

Akmyrat Yazmyradov

Faculty Advisor

Gadam Garayev, International Oil & Gas University

Staff Liaison

Erin O'Sullivan, Society of Petroleum Engineers

Staff Liaison

Khochbar Ramazanov, SPE Middle East